HOME公開資訊統計資料法扶會「一般案件」受扶助人年度性別統計
法扶會「一般案件」受扶助人年度性別統計
 • 法扶會「一般案件」受扶助人年度性別統計
 • 年度
  人數 比例 人數 比例
  108年 24,608 42.34% 33,518 57.66%
  107年 22,145 41.43% 31,310 58.57%
  106年 21,964 41.81% 30,564 58.19%
  105年 20,280 42.18% 27,804 57.82%
  104年 15,659 41.54% 22,041 58.46%
  103年 12,616 41.30% 17,934 58.70%
  102年 11,711 40.97% 16,873 59.03%
  101年 11,104 42.70% 14,901 57.30%
  100年 10,082 41.43% 14,252 58.57%
  99年 11,481 42.31% 15,656 57.69%
  98年 11,583 43.19% 15,233 56.81%
  97年 10,943 45.33% 13,197 54.67%
  96年 11,090 47.53% 12,242 52.47%
  95年 7,069 47.14% 7,926 52.86%
  93年7月1日至
  94年12月31日
  6,856 49.57% 6,975 50.43%

  備註:

  1. 以上資料來源:本會歷年【周年報告書】(93-94年合併統計)。
  2. 93年~102年之受扶助人統計,依截至該年底第一次審查決定准予扶助之受扶助人(不包含覆議後准予扶助者)。
  3. 103年之受扶助人,包含截至該年底經覆議後准予扶助者。
填問卷 抽禮物