HOME公開資訊統計資料法扶會「法律諮詢」案件申請人年度性別統計
法扶會「法律諮詢」案件申請人年度性別統計
 • 法扶會「法律諮詢」案件申請人年度性別統計
 • 年度
  人數 比例 人數 比例
  108年 59,608 54.23% 50,316 45.77%
  107年 63,067 54.17% 53,367 45.83%
  106年 66,078 54.33% 55,536 45.67%
  105年 54,994 52.30% 50,148 47.70%
  104年 48,146 53.12% 42,495 46.88%
  103年 41,487 52.42% 37,650 47.58%
  102年 40,640 50.38% 40,030 49.62%
  101年 40,868 53.75% 35,166 46.25%
  100年 35,945 54.14% 30,453 45.86%
  99年 31,060 53.64% 26,841 46.36%

  以上資料來源:本會歷年【周年報告書】

填問卷 抽禮物